IMPORTANT

IN ATENTIA MEMBRILOR GT CARE AU SEMNAT CONTRACTELE DE SUBVENTIE

IN LEGISLATIA PRIVIND ECONOMIA SOCIALA (LEGEA 219/2015 SI HG 585/2016) NU EXISTA RESTRICTII/IMPUNERI PRIVIND ANGAJAREA DE PERSONAL. SINGURA RESTRICTIE ESTE CEA CARE VIZEAZA OBTINEREA MARCII SOCIALE, SI ARE URMATORUL CONTINUT :

Acordarea mărcii sociale (HG 585/2016)

ART. 10

(1) Pot solicita marca socială întreprinderile sociale care respectă condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.

(2) Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparţine grupului vulnerabil şi timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puţin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaţilor, stabilit prin contractele individuale de muncă.

INFORMARE

In atentia membrilor Grup Tinta care au aprobate planuri de afaceri pentru finantarea deschiderii de Asociatii/Fundatii, si functionarii acestora

(perioadele nominalizate in text sunt valabile si pentru deschiderea de societati comerciale)

Cunoscind faptul ca procedura de deschidere a unei asociatii/fundatii este mai complexa decit cea pentru deschiderea unei societati comerciale, va aducem la cunostinta ca trebuie sa obtineti documentele care atesta personalitatea juridica a asociatiei/fundatiei pentru care vi s-a aprobat finantarea/subventia, prin proiectul POCU 128164, pina la data de 15.09.2020.

In felul acesta vom putea parcurge si celelalte etape obligatorii, stipulate in contractul de finantare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, prin reprezentantul regional OIR POSDRU CENTRU (Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane), asa incit sa se poata semna, pina la data de 30.09.2020, si contractul de subventie pentru asociatia/fundatia a carei personalitatea juridica ati dobindit-o.

Va rugam sa faceti toate diligentele necesare pentru a respecta termenele impuse prin Cererea de Finantare  aprobata pentru Proiectul POCU 128164.

Anunț

IMPORTANT

INTREAGA DOCUMENTATIE ELABORATA IN VEDEREA DESCHIDERII INTREPRINDERILOR SOCIALE TREBUIE AVIZATA DE CATRE EXPERTII PROIECTULUI, INAINTEA DEPUNERII ACESTEIA LA ORC/JUDECATORIE. PENTRU PROGRAMAREA INTILNIRILOR RUGAM SA TRANSMITETI SOLICITAREA PRIN MESAJ SCRIS, FOLOSIND POSTA ELECTRONICA A PROIECTULUI (pocu.asociatiaasma@yahoo.com).

Anunț

Publicam spre consultare Draftul Contractului de acordare subventie pentru Proiectul POCU 128164 (Atelierul Social ASMA)
Rugam membrii GT declarati admisi pentru finantarea planurilor de afaceri sa consulte, si daca este cazul, sa-si experime puncte de vedere referitoare la modelul de contract atasat, pina la data de 30.06.2020, orele 16,oo.

LISTA FINALA PLANURI AFACERI ADMISE PENTRU FINANTARE (dupa etapa de contestatii)

Lista Planuri de Afaceri admise la evaluarea tehnic-economic

Legislație

Cine poate fi intreprindere socială (I.S.) si intreprindere sociala de insertie (I.S.I.) si ce documente sunt necesare pentru a dovedi aceasta calitate?

Categorii de persoane juridice de drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I.Actele de înființare și funcționare prin care persoanele juridice de drept privat dovedesc faptul că au scop social și respectă principiile și criteriile E.S. pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:
Societățile cooperative de gradul IActul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
Cooperativele de creditStatutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
Asociații și fundații Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale salariațilorActul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale pensionarilorActul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Federații Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Uniunile persoanelor juridiceStatutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;
Alte categorii de persoane juridice de drept privatActul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Cine poate dobândi statutul de întreprindere socială?

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevazute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

Procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin postă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației! Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice!

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa!

Machete materiale proba practică

NUMAR PLANURI DE AFACERI BUGETATE

(INTREPRINDERI SOCIALE CREATE PRIN CONCURS PLANURI DE AFACERI)

Nr. crtTip intreprindere sociala (IS)Nr. planuri afaceri bugetateValoare max bugetata/IS [lei]Valoare toatala bugetata [lei]
1IS cu 5 locuri de munca5460,000.002,300,000.00
2IS cu 4 locuri de munca5391,000.001,955,000.00
3IS cu 3 locuri de munca5322,000.001,610,000.00
4IS cu 2 locuri de munca6253,000.001,518,000.00
TOTAL217,383,000.00