Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

Anunț

IMPORTANT

INTREAGA DOCUMENTATIE ELABORATA IN VEDEREA DESCHIDERII INTREPRINDERILOR SOCIALE TREBUIE AVIZATA DE CATRE EXPERTII PROIECTULUI, INAINTEA DEPUNERII ACESTEIA LA ORC/JUDECATORIE. PENTRU PROGRAMAREA INTILNIRILOR RUGAM SA TRANSMITETI SOLICITAREA PRIN MESAJ SCRIS, FOLOSIND POSTA ELECTRONICA A PROIECTULUI (pocu.asociatiaasma@yahoo.com).

Anunț

Publicam spre consultare Draftul Contractului de acordare subventie pentru Proiectul POCU 128164 (Atelierul Social ASMA)
Rugam membrii GT declarati admisi pentru finantarea planurilor de afaceri sa consulte, si daca este cazul, sa-si experime puncte de vedere referitoare la modelul de contract atasat, pina la data de 30.06.2020, orele 16,oo.

LISTA FINALA PLANURI AFACERI ADMISE PENTRU FINANTARE (dupa etapa de contestatii)

Lista Planuri de Afaceri admise la evaluarea tehnic-economic

Legislație

Cine poate fi intreprindere socială (I.S.) si intreprindere sociala de insertie (I.S.I.) si ce documente sunt necesare pentru a dovedi aceasta calitate?

Categorii de persoane juridice de drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I.Actele de înființare și funcționare prin care persoanele juridice de drept privat dovedesc faptul că au scop social și respectă principiile și criteriile E.S. pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:
Societățile cooperative de gradul IActul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
Cooperativele de creditStatutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
Asociații și fundații Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale salariațilorActul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale pensionarilorActul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Federații Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Uniunile persoanelor juridiceStatutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;
Alte categorii de persoane juridice de drept privatActul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Cine poate dobândi statutul de întreprindere socială?

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevazute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 • activitatea desfășurată are scop social;
 • respectă principiile economiei sociale;
 • respectă următoarele criterii:
 • a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 • c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin postă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

 • 1. Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale.
 • 2. Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației! Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice!

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa!

 • Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani!
 • Poți solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (Se va completa cererea tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice)!
 • Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale!

Machete materiale proba practică

NUMAR PLANURI DE AFACERI BUGETATE

(INTREPRINDERI SOCIALE CREATE PRIN CONCURS PLANURI DE AFACERI)

Nr. crtTip intreprindere sociala (IS)Nr. planuri afaceri bugetateValoare max bugetata/IS [lei]Valoare toatala bugetata [lei]
1IS cu 5 locuri de munca5460,000.002,300,000.00
2IS cu 4 locuri de munca5391,000.001,955,000.00
3IS cu 3 locuri de munca5322,000.001,610,000.00
4IS cu 2 locuri de munca6253,000.001,518,000.00
TOTAL217,383,000.00